Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
  • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
  • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
    ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
  • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

GDPR

Zásady a informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

I. Úvodní ustanovení

 Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

 

Základní pojmy  

 Osobní údaje: Jméno a příjmení, oslovení, IČO, DIČ, akademický titul, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, ID datové schránky, IP adresa (při návštěvě stránek), číslo bankovního účtu, síťové, elektronické a další identifikátory a údaje, podle kterých je subjekt údajů identifikován, nebo jej lze identifikovat.

 

Výčet osobních údajů nemusí úplný např. v případě, pokud jste nám doručil(a) dokumenty, obsahující další osobní údaje (týká se převážně osobních údajů, které nepožadujeme, ale kvůli zpracování celých dokumentů je rovněž zpracováváme). Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v rámci e-mailové, telefonické, či osobní komunikace.

 Správce osobních údajů: RNDr. Miroslav Hrdlička – Cestovní kancelář Toulky Evropou.cz, se sídlem Zlatnická 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 16175166, DIČ CZ 5508042001.  

 Subjekt údajů: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává. Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování.

 

 II. Způsob zpracování osobních údajů

 Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů. Správce získává Vaše osobní údaje buď od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám jen na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

  

III. Právní titul zpracování Osobních údajů

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

 

a) v rámci oprávněného zájmu správce

 

b) pro účely splnění právních povinností, např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví atd.

 

c) na základě Vašeho souhlasu, pokud je zákonem vyžadován, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

IV. Další informace

 

1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.

 

2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).

 

3. Poskytl jste nám přesné a pravdivé informace.

 

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.

 

5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.

 

6. Berete na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a dalších oprávněných zájmů správce mohou být v objektu správce osobních údajů umístěny kamerové systémy. Záznam z těchto kamerových systémů je uchováván po nezbytnou dobu a může být poskytnut třetím stranám na základě plnění právní povinnosti (spolupráce s orgány, činnými v trestním řízení), či na základě oprávněného zájmu správce (např. při komunikaci s pojišťovnou při šetření škodní události). O umístění jste informován informačními tabulkami s příslušnými znázorněními piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozici další informace, spolu s kontaktem na pověřence pro ochranu osobních údajů, či osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů ve společnosti.

 

V. Práva, související se zpracováváním

 

1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.

 

2. Dále máte právo:

a) Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.

 

b) Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům.

 

c) Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů.

 

d) Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů.

 

e) Požadovat omezení zpracování osobních údajů.

 

f) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

 

3. Můžete také vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

4. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 

5. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět. VI. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.

 

2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat. Aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů.

 

3.Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5.2018.

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist