Domů
Cestovní kancelář specializovaná na poznávací zájezdy po zemích, které jste navštívili a chcete je lépe poznat.

učitel

(věčný) žák
Již světoznámý český antropolog a lékař Aleš Hrdlička (1869-1943) definoval Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
 • -ve směru nejmenšího odporudnes: cestování letecky, lodí nebo na SUPER last minute, nejlépe z nějakého slevomatu Úžasný
 • -ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
  ... jasně: bufetová strava, nejlépe all inclusive, mořský vánek, koupačka, pro někoho krásná děvčata, pro jiné…?
 • -tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých či jiných lidí … zkrátka - konečně bez manžela/ky!
I přes zřetelný vývojový posun jsme stále spjati s živočišnou říší, od níž jsme se odloučili jen naším osobitým historickým vývojem… již Neandrtálci žili na otevřených tábořištích, v jeskyních i pod útesy skal - nežijeme na našich cestách vlastně podobně? Jen útulek je trochu luxusnější, maso a krev z mamuta nahradil steak a víno či něco ostřejšího, vyhledáváme krajinu divokou našemu srdci, bez střelky na kompasu, sever se na krátko promění v jih… ale potřeby zůstávají. Krásné cestování do oblastí nejlákavějších slibností Vám přeje Miroslav Hrdlička
Cestovní kancelář ToulkyEvropou.cz, RNDr.Miroslav Hrdlička, telefon: 739356390
Dárkový poukaz
Měšťanský dům U zlaté lodi

Kontakt


CK Toulky Evropou.cz
Měšťanský dům U zlaté lodi
Zlatnická 7 (170m od OD Bílá Labuť)
110 00 Praha 1 - Nové Město

Telefon:+420 739 356 390
Tel./Fax:         +420 235 310 114
Email:     info@toulkyevropou.cz
     kolektivy@toulkyevropou.cz
IČ:           16175166
DIČ:         CZ 5508042001
Majitel CK Toulky Evropou.cz je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) AČCKA

Vyhledat


Prověřená společnost 2021
Prověřená společnost 2020
Prověřená společnost 2019
Prověřená společnost 2018
Prověřená společnost 2017
Prověřená společnost 2016
Prověřená společnost 2015
Počasí v Evropě


Pojištění

Pojištění u Union

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Toulky Evropou.cz (dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 40/1964 Sb., č.159/1999 Sb., touto smlouvou a dalšími sjednanými podmínkami.

 1. Uzavření cestovní smlouvy

   

  1. Cestovní smlouvu (dále jen CS) zákazník uzavírá buď osobně přímo se statutárním zástupcem CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. CS nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem, zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu a následně podpisem CK, která tím stvrzuje zařazení zákazníka do zájezdu. CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).
  2. Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, pro které CS sjednává. Podpisem CS zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s přesným zněním popisu zájezdu.
  3. CS zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží prokazatelným způsobem (např. kopií pokladní složenky) zaplacení zálohy na zájezd. Po přijetí CS zašle CK zákazníkovi jeho kopii CS a vyúčtování zaplacené zálohy.
  4. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou v CS. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání CS. Slevy nelze bez souhlasu CK uplatnit dodatečně.
  5. Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších osob, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob pověření jednat jejich jménem a souhlas uzavřít tuto CS a poskytnout osobní údaje těchto osob CK ke shromáždění a zpracování. Dále se zákazník jménem těchto osob zavazuje za splnění jejich závazků vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání CS (především jméno, datum narození, adresu, příp. číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu. Pokud uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.
  6. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v informaci o zájezdu, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v informacích k zájezdu. V případě, kdy dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v podrobných pokynech nebo těchto smluvních podmínek zákazníkem, nemá zákazník nárok na uplatnění jakýchkoliv nároků stran škod či reklamací.

   

 2. Sjednané služby, jejich cena a úhrada

   

  1. CS specifikuje druh a rozsah sjednaných služeb. Další podmínky jsou uvedeny zpravidla v nabídkovém letáku, příp. katalogu. Liší-li se údaj v nabídce od údaje uvedeném v cestovní smlouvě, má přednost cestovní smlouva.
  2. Ceny zájezdů jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Závazná je vždy ta cena, která je uvedena v CS. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v odstavci „Cena zahrnuje“. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní, např. fakultativní výlety, vstupné do památkových objektů, bazénů, exkurze apod.
  3. Zákazníkovi vzniká právo účasti na zájezdu CK zaplacením ceny zájezdu. Její úhradu je možné provést ve splátkách, na kterých se obě strany, CK a zákazník, dohodnou a v písemné podobě zaznamenají do CS. Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 30 dnů před poskytnutím první objednané služby. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla celá částka připsána ve prospěch CK. Nebude-li provedena celá úhrada včas, je CK oprávněna od cestovní smlouvy odstoupit. Je-li zájezd objednán v době kratší než 30 dní před jeho zahájením, je zákazník povinen provést celou úhradu již při uzavření cestovní smlouvy.
  4. CK neručí za ceny služeb, které nejsou v CS zahrnuty do ceny zájezdu (jsou za příplatek) a které neposkytuje přímo CA. Tyto služby jsou uvedeny v CS jako informativní; poskytovatel této služby může tyto ceny kdykoliv zvýšit bez předchozího oznámení, příp. se na místě dohodne jiná cena vyplývající ze množstevní slevy apod.

   

 3. Zvýšení ceny zájezdu

   

  1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou v CS, pokud dojde před zahájením zájezdu ke zvýšení o více než 10 % u:
   - ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
   - plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, pokud jsou zahnuty do ceny zájezdu
   - směného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.
  2. CK musí zákazníka písemně informovat o zvýšení ceny nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit cenu zájezdu ve výše uvedených nezbytných případech a zavazuje se rozdíl uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 3.1 není považováno za důvod k odstoupení od CS.

   

 4. Jiné změny podmínek cestovní smlouvy a sjednaných služeb

   

  1. Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky CS (např. uzavírka komunikace, živelná pohroma v objektu, který se má navštívit) zrušení může navrhnout zákazníkovi změnu CS. Pokud navrhovaná změna CS vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou CS souhlasí, nebo zda od CS odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu CS zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
  2. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, války, nepříznivých povětrnostních podmínek, dopravních kolapsů apod., vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu (průvodce), zdržení na hranicích či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech. Průvodce má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, zejména vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v nabídkovém letáku či katalogu se nepovažuje za změnu programu. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od CS bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí: zásadní změna místa ubytování, významná úprava programu či trasy zájezdu (týká-li se více než 20 % doby jeho trvání).
  3. Požaduje-li zákazník změnu druhu, rozsahu nebo termínu poskytnutí objednávaných služeb, je nutno nejdříve odstoupit od původní cestovní smlouvy a sjednat cestovní smlouvu novou. CK vzniká v tomto případě nárok na úhradu odstupného.

   

 5. Odstoupení od cestovní smlouvy

   

  1. CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
  2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.
  3. Zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
  4. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu podle předchozího odstavce nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v souladu s ustanovením o nedosažení minimálního počtu osob potřebných pro jeho realizaci nebo v důsledku neodvratitelné události, která nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní spravedlivě požadovat.
  5. Zákazník může odstoupit od CS kdykoli bez udání důvodů a to pouze písemně a naprosto jednoznačnou formou. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné (stornopoplatek) a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené CS.
  6. Odstoupí-li zákazník od CS na základě nesouhlasu se změnou CS, kterou navrhla CK, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené CS, aniž by byl zákazník povinen platit CS odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
  7. Při uzavření nové CS se v uvedených případech platby uskutečněné na základě původní CS považují za platby podle nové CS. Je-li cena nového zájezdu nižší, než již uskutečněné platby podle předchozí věty, je CK povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

   

 6. Odstupné

   

  1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení CK do začátku zájezdu (poskytnutí první služby). Den nahlášení a den poskytnutí první služby se nezapočítává. Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:       
   46 dní a více před rozhodnou skutečností 500 Kč       
   45 dní až 31 dní 30 % z celkové ceny objednaných služeb       
   30 dní až 15 dní 60 % z celkové ceny objednaných služeb       
   14 dní až 8 dní 80 % z celkové ceny objednaných služeb       
   7 dnů a méně 100 % z celkové ceny objednaných služeb
  2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100 % z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.

   

 7. Odpovědnost cestovní kanceláře a reklamace

   

  1. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývající z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci.
  2. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od ukončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
  3. Již v průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu (průvodce). Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje účastníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.
  4. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
  5. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
   - zákazníkem,
   - třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná,
   - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
  6. V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.
  7. CK neručí:
   - za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže,
   - za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké dopravy z technických či dopravně provozních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neručí za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.

   

 8. Porušení cestovní smlouvy v průběhu zájezdu

   

  1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu CS zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.
  2. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedených v cestovní smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
  3. Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí CK bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle cestovní smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.

   

 9. Podmínky realizace zájezdu, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu

   

  1. Realizace zájezdu je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 10 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.
  2. CK může zájezd zrušit s ohledem na mimořádné situace v cílových nebo tranzitních zemích, zejména z důvodu války, politických nebo odborových protestů či stávek a z dalších důvodů, které by mohly mít vliv na bezproblémový průběh zájezdu a bezpečnost jeho účastníků.
  3. CK může v katalogu nebo v CS stanovit zvláštní podmínky, které musí zákazník splňovat pro účast na konkrétním zájezdu. Pokud se zákazník dozví, že není v jeho moci podmínky splnit, může oznámit náhradní osobu, která předepsaným podmínkám vyhovuje (pasové a vízové formality).
  4. V uvedených případech obdrží zákazník veškeré provedené úhrady bez zbytečného odkladu. Nárok na další náhrady a odškodnění z tohoto důvodu je vyloučen.

   

 10. Závěrečná ustanovení

   

  1. Zákazník podpisem CS stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s obsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit CK. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí CS, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto CS uzavírá.
  2. Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.
  3. Zákazník je povinen zajistit si cestovní doklady (platnost pasu min. 6 měsíců od termínu ukončení zájezdu), víza (pokud jsou třeba) a další náležitosti potřebné pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.).
  4. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby CK a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě.

   

 

Nahoru Domů Mapa webu
toolbar
© 2011 - 2024 Toulky Evropou.cz
TOPlist